Serwis komputerowy zar-komserwislaptopowWARUNKI GWARANCJI:

 • 1. Firma ZAR-KOM zwana dalej Sprzedawcą gwarantuje Użytkownikowi dobrą jakość i sprawne działanie urządzenia pod warunkiem instalacji, przechowywania i eksploatowania urządzenia zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Instrukcji Obsługi.

 • 2. Gwarancja udzielana jest na okres .. miesięcy na ............. od dnia sprzedaży urządzenia Użytkownikowi. Okres gwarancji przedłuża się o czas naprawy.

 • 3. Przekazując urządzenie do naprawy gwarancyjnej Użytkownik ma obowiązek okazania ważnej Karty Gwarancyjnej, bez śladów zmian i ingerencji użytkownika.

 • 4. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę lub wymianę na inne nieuszkodzone urządzenie, jeżeli została stwierdzona wada z winy Sprzedawcy.

 • 5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych zewnętrznych.

 • 6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami takimi jak: uderzenie pioruna, przepięcie w linii energetycznej lub telefonicznej, udarem mechanicznym, pożarem, zalaniem lub innym niekontrolowanym zjawiskiem, niezależnym od Sprzedawcy.

 • 7. W celu wykonania naprawy gwarancyjnej Użytkownik zobowiązany jest do dostarczenia urządzenia do serwisu Sprzedawcy na własny koszt. Po wykonanej naprawie, urządzenie odesłane zostanie na koszt Sprzedawcy.

 • 8. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w terminie 21 dni, z wyłączeniem szczególnych przypadków, kiedy wada nie ma charakteru trwałego i konieczna jest dłuższa diagnostyka urządzenia.

 • 9. Użytkownik traci prawo gwarancji w przypadku ingerencji w układ elektroniczny urządzenia (np. dokonanej przez punkt napraw inny niż autoryzowany serwis Sprzedawcy).

 • 10. Użytkownik traci prawo gwarancji w przypadku kiedy pomieszczenie w którym użytkowane jest urządzenie nie spełnia wymogów poprawnej pracy opisanych w Instrukcji Obsługi.

 • 11. Aktualny adres serwisu dostępny jest na stronie www.serwis.laptopypoznan.pl i może ulec zmianie.

 • 12. Przed wysyłką urządzenia zalecany jest kontakt z serwisem technicznym.

 • 13. Wysyłając urządzenie do serwisu, Użytkownik urządzenia zobowiązany jest przesłać własne informacje kontaktowe, wskazać adres na który należy odesłać urządzenie oraz załączyć krótki opis usterki.

 • 14. Gwarancja nie daje Użytkownikowi prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków związanych z uszkodzeniem urządzenia.

 • 15. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do wysokości równej cenie reklamowanego produktu.

 • 16. Postanowienia gwarancji nie mają wpływu na ustawowe prawa konsumenta, zgodne z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi ani na uprawnienia konsumenta względem sprzedawcy które wynikają z umowy kupna-sprzedaży.

 • serwis@laptpoypoznan.pl